Hemelvaartsdag

Voor veel mensen in Nederland betekent dit niet veel meer dan een extra vrije dag. Tenminste als we de enquêtes geloven die met dit doel  gehouden worden. Voor christenen heeft deze dag een veel grotere betekenis. Natuurlijk is het fijn, eens een keer een dag niet naar je werk te moeten. Een welkome onderbreking van de dagelijkse sleur. Veel mensen zijn vrij  en dat geeft toch ook wel een beetje een feestelijke stemming. Maar christenen  nemen ook de tijd om naar de kerk te gaan. Te gedenken en herdenken wat Hemelvaartsdag nu werkelijk inhoudt. 

 
 

Waar komt die naam Hemelvaartsdag vandaan? Hemelvaart, het heeft een zekere associatie met de woorden luchtvaart of ballonvaart. En inderdaad dat klopt ook wel…. Zoals een heteluchtballon of vliegtuig  zich verheft in de lucht en langzaam maar zeker steeds hoger gaat, totdat hij door een wolk aan het oog ontrokken wordt.  Zo wordt ongeveer de hemelvaart van de Jezus Christus in Gods Woord, de Bijbel omschreven.  

Iedereen kan zich het voorstellen.


En toen Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.  En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl Hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;  Die ook zeiden: Gij Galilése mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.


Handelingen 1 vers 9-12

 

 

 

 

Waarom is dit dan zo belangrijk? Vinden Christenen het dan fijn dat Jezus Christus niet meer lichamelijk op deze aarde is? Nee aan de ene kant niet, wat zou het heerlijk zijn als ze Hem konden ontmoeten en spreken, zoals Zijn discipelen dat eens konden. Maar dat Hij is opgevaren naar de hemel dat toont iets van Zijn macht en heerlijkheid. Zijn werk op aarde is gedaan, volbracht. Hij heeft de dood overwonnen. De afgewentelde steen en het lege graf zijn er tekenen van dat Hij is opgestaan. Zelfs de dood moet wijken, want Hij heeft overwonnen. Daartoe is Hij op aarde gekomen ( Zie Kerst ) Omdat Hij Zijn werk op aarde volbracht heeft, wordt Hij door God opgenomen in de hemel.
 
En dan weten we ook nog dat Hij daar aan zijn volgelingen, de gelovigen denkt. Hij bidt voor hen. Weet van hun aardse tijdelijke leven, van vreugde, maar ook van moeiten, zorgen en verdriet. En trouwens christenen kunnen nog steeds naar Hem toe. Hoe dan? Door middel van het gebed kun je spreken met Hem. Wil Hij naar je luisteren en gebeden horen en verhoren.
 
Moet je perse christen / kerkelijk zijn om tot Hem te bidden? Nee hoor, dat mag iedereen. God wil zelfs graag dat u met al uw vragen, de nood van uw leven tot Hem komt. “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” zo lezen we in Mattheus 11 vers 28.  En in Matheus 7 vers 7: "Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden." Zomaar enkele teksten die laten zien dat u welkom bent bij Hem.
 
 
Er worden geen voorwaarden vooraf gesteld. Zelfs de allerkleinste kinderen mogen komen. Toen Zijn volgelingen (goedbedoeld) de kinderen wilde weg houden van Jezus, gebeurde het volgende “Maar Jezus, datziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods”
 
Markus 10 vers 14


Tenslotte is Zijn hemelvaart geen definitief afscheid. Hij zal (weer) terug komen naar deze aarde. Dan om te oordelen de levenden en de doden. Degenen die niet in Hem geloofd hebben worden geconfronteerd met hun keuze. Zij wilden niet dat Hij in dit aardse leven Koning over hen was, geloofden niet in Hem, hadden zijn kruisoffer niet nodig voor hun zonden. (Zie pagina Goede Vrijdag en Pasen) Welnu, voor hen is er dan ook geen Bijbelse toekomst verwachting. Maar iedereen die in Hem geloofd zal het eeuwige leven vol van vreugde en geluk ontvangen.
 
 
 Wilt u wat meer weten van dit evangelie, deze blijde boodschap? U bent van harte welkom in onze kerkdienst of neem contact op met onze predikant. 
(Zie contact gegevens van deze site)