Goede Vrijdag - Christus sterven.                         Pasen, feest van Zijn overwinning op de dood.

"Hij offerde zijn kind…."

Een man die een spoorbrug moet bedienen, hoort op een bepaalde dag dat er een intercity met enkele honderden mensen aankomt. Hij moet er voor zorgen dat de zaak binnen een paar minuten omgezet wordt. Als hij dat niet op tijd doet, zal die trein ontsporen, misschien wel in de diepte storten, van de brug af…

Zijn zoontje van een jaar of vijf loopt achter hem aan. Op het moment dat de vader de wissel om wil zetten, struikelt zijn zoontje in de mechaniek van de rails. Hij wil hem gaan bevrijden uit de beknelling maar hoort tegelijkertijd met een denderend geraas de trein aankomen. De man staat voor een afschuwelijk dilemma: zijn kind laten vermorzelen door de trein of…de trein laten ontsporen waardoor er mogelijk honderden slachtoffers vallen. Hij besluit met pijn in zijn hart om voor het eerste te kiezen. Wanneer de trein over de gesloten brug dendert, overlijdt het kind. De man zakt als gebroken op de grond, kijkt omhoog en ziet al die coupés voorbij gaan. En wat hem het meest pijnlijk treft, is dat die mensen lachen, praten, de krant lezen. Ze leven gewoon dóór…
 
God gaf Zijn Zoon voor verloren mensen … Gelooft u dat?
 
 
Op Goede Vrijdag gedenken we aan de kruisdood van de Heere Jezus. God, de Vader gaf Zijn Zoon om zondaren van de eeuwige ondergang te kunnen redden.
 
Let op deze liefde van God en leef niet gewoon verder alsof er niets gebeurd is. Lees in de Bijbel, bid tot God en ga naar de kerk !

Goede Vrijdag, verschrikkelijke dag! Door mijn zonden!
Verschrikkelijke dag voor Gods Zoon. Denk aan het vierde kruiswoord: “Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten “. Wat een zee van ellende heeft Hij doorgemaakt!
Toen Hij Zichzelf gaf werd Hij bespot door een joelende menigte, die niets wilde weten van de Verlosser aan het kruis.
Goede Vrijdag, heerlijke dag! In het kruis zal ‘k eeuwig roemen!

Heerlijke dag voor allen, die leerden geloven dat Hij voor hen Zichzelf overgaf om hen te verlossen van hun zonden.
Heerlijke dag voor Gods Zoon ? Ja, zeker wel, want Hij riep uit: “Het is volbracht”. Zó brengt Hij die leren geloven in de kracht van Zijn bloed bij Zijn Vader in het Vaderhuis.
 
 “Hier rust tot de dag der opstanding ….”
 
U zal zo’n opschrift van een grafsteen vast wel eens gezien hebben. Misschien heeft u wel gedacht: “Wat een troosteloze plaats is het hier… “ En dat is het ook als u stopt bij de dood. Als u niet verder denkt omdat u gelooft dat met de dood alles eindigt. Is dat dan niet zo? Nee, het is niet bij de dood gebleven. Jezus is opgestaan ! Wie in Hem gelooft, zal eeuwig leven!
 

Pasen is het feest van de overwinning op de dood. Pasen is het feest van het échte, nieuwe leven. Dat echte leven is in Jezus Christus te vinden. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is als de Levensvorst uit het graf opgestaan om nooit meer te sterven.
Daarom zal u, als u in Hem gelooft, ook nooit meer echt sterven, maar eeuwig leven.
Jezus heeft gezegd: Ik ben de opstanding en het Leven en die in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat? ( Johannes 11 : 25 )
 
 

De evangelist Moody werd eens gevraagd om bij een graf te preken. Hij was nog maar net begonnen als evangelist en dit was de eerste keer dat hij daarvoor gevraagd werd. “Weet je wat “, dacht hij, “laat ik eens opzoeken wat Jezus bij zulke gelegenheden zei.” Tot zijn verwondering bleek dat er in geen van de Evangeliën een rouwdienst voorkwam. Door de aanwezigheid van Jezus ( ! ) werden alle rouwplechtigheden opgeheven.

"Wie door het geloof met Jezus leeft, zal eeuwig leven.

Jezus zei : “Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven"       
(Johannes 14 : 6 )

“Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven “
( Openbaring 14 : 13).
Ter verdediging :

Antwoord verantwoord. Wees bereid tot verantwoording
Voor twijfelaars of godsdienst wel echt waarde heeft, geef ik het volgende voorbeeld. Van professor G. Wisse is een duidelijk voorbeeld van apologetiek ( verdediging van en getuigen van de waarheid van het christelijk geloof ) in de praktijk bekend. Nadat hij een openbaar gebed gedaan had in een restaurant, spotte een ober : “Godsdienst is waardeloos , er is nog nooit iemand teruggekomen .” Ge vergist u, mijn vriend, “antwoordde hij, “Er is er Éen teruggekomen , de opgestane Heere Jezus Christus . “