Pinksteren – de uitstorting van de Heilige Geest

En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, zoals van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En aan hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
 

En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke van hen, die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en stond verbaasd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet deze allen, die daar spreken, Galileeërs?
 

En hoe horen wij hen een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthers, en Méders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotámië, en Judéa, en Cappadócië, Pontus en Azië; En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libyë, dat bij Cyréne ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; Kretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken.

En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen de ander: Wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoete wijn.
Pinksteren betekent de uitstorting van de Heilige Geest. Alleen het woord Geest kan al de nodige vragen oproepen. Moeilijk om je daar iets concreets bij voor te stellen. Laat staan de Heilige Geest…. Hiernaast kunt u lezen hoe de Bijbel spreekt over het Pinksterfeest.
 
Ook toen al was de reactie van de mensen dus heel divers. Er waren er die het opmerkten als een Goddelijke – boven natuurlijke Kracht. “Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken” Maar anderen zeiden spottend “Deze mensen – deze volgelingen van Jezus – zijn vol zoete wijn” Met andere woorden, ze zijn dronken. Dronkenmans taal dus……. 
 
Laten we eens terug kijken naar wat er al gebeurd is. Misschien heeft u de voorgaande artikels over de kern van de Christelijke feest dagen gelezen. En…. gelooft u wat u gelezen heeft?

Misschien zult u (als u niet gelooft) tegenwerpen, maar ik ben ook niet kerkelijk meelevend, er niet mee opgevoed. Maar alle kerkelijk meelevende mensen geloven deze boodschap, deze heilsfeiten (zoals de kerk ze noemt) ook niet altijd. Ze geloven vaak wel dat deze heilsfeiten historisch waar zijn. Werkelijk gebeurt zijn. Maar er echt naar leven…. uit leven….. gelovig leven! Nee ook kerkmensen hebben vaak een ongelovig hart. 

Er is schijnbaar nog iets anders nodig om werkelijk te geloven… En dan komt het werk van de Heilige Geest in beeld. Hoe Hij dat doet? We lezen in Joh 16:8 “En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel”

Dat zijn moeilijk te begrijpen woorden, maar het komt in hoofdlijnen hier op neer. Hij laat ons mensen zien dat wij iets missen… De werkelijke onbaatzuchtige liefde tot God en de medemens. Daartoe worden we geroepen volgens de Bijbel. God als onze Schepper heeft daar ook recht op. Het missen van dit echte doel van ons leven, noemt de Bijbel zonde. We missen iets… we missen ons doel! Daarom zijn wij mensen altijd op zoek om te vervullen wat we missen, naar het ware geluk. De een denkt dat te vinden in “laten we leven en vrolijk zijn, want morgen sterven wij” De ander zoekt het in mystiek, rijkdom, sport, of andere bronnen ter vervulling van zijn verlangens. Het kan een poosje voldoening geven, maar dan slaat de onvrede, de leegte weer toe.      

De Heilige Geest laat zien dat we iets anders nodig hebben. Dat we Jezus Christus nodig hebben, zodat God onze zonden door Hem kan en wil vergeven. Zodat we kracht van Hem ontvangen om werkelijk als christen te leven. Ons levensdoel te bereiken…… 
 
Op Gods tijd worden harten vol. Wij mensen beginnen wel eens ergens aan, maar maken het niet af. Of we beloven iets, maar door omstandigheden kunnen we de belofte niet nakomen. Maar wat God belooft, doet Hij ook en als God ergens aan begint, dan maakt Hij het ook helemaal volmaakt af. Daarom werd het na Hemelvaartsdag ook Pinksteren. God stortte Zijn Geest uit op alle vlees, dat is, op alle mensen die door de Heere geschapen zijn.
Zonder het werk van de Heilige Geest kunnen we de Bijbel wel lezen, maar zou de boodschap van Gods genade geen kracht hebben.

Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest. (Rom. 14 vers 7)

Wat is uw reactie op de uitstorting van de Heilige Geest?