Emeritaat toespraak van ds. G.J. Capellen op de classis

Met behulp van enkele kernwoorden die allemaal beginnen met de letter B , wil ik iets tot u zeggen. Het persoonlijke element gaat hierbij bewust niet voorop. Daarmee sluit ik af; die volgorde lijkt mij heilzaam. Het gaat ten diepste niet om een mens, maar om God en Zijn Woord.

Bron: Uit genade zijt gij zalig geworden, zo zegt Paulus tegen de Efeziërs. Heerlijk als dacht  van ons  ook gezegd zou mogen worden. Vertoef  dan ook veel bij die bron! Het is niets uit mensen, dat wij  zalig zullen worden of zijn geworden. Het is slechts te danken aan Gods grenzeloze liefde, goedheid, barmhartigheid en grote genade van  God. Het geloof is niet meer en niet minder dan het instrument. Het is kanaal  wat God gebruikt . De genade is de bron; het geloof is het kanaal , waardoor de stroom van de genade vloeit om dorstende mensen te laven met Zijn verlossing. Maak dus nooit van het geloof een Christus. Ons leven vinden we in het ‘zien op Jezus’. We leven in de lijdenstijd. ’Heere , leer ons uw lijden recht betrachten.’ Ik heb steeds meer leren zien, dat het gaat om Zijn bloed.

Behouden worden: Ja, zeker het kan. Maar wel alleen door het bloed van Christus. Wij willen zo graag wat meenemen tot Christus. Dat is pure dwaasheid. God gaf het Evangelie voor zondaren, voor goddelozen. Jezus hangt te midden van moordenaars. Wij voelen ons toch niet beter?

Band:  Met dankbaarheid spreek ik uit dat wij als classiskerken een band aan elkaar hebben. Elkaar verdragen en ook opdragen aan de Koning van de Kerk. Laat dat in de toekomst ook mogen blijven. Spreek onderlinge verschillen uit en blijf met elkaar in gesprek. Heb vooral Christus lief!

Boodschap: Blijf bij het Woord. De Heere bouwt Zijn Kerk door Woord en Geest. Uit het Woord komt de voeding voor de gemeente. Zoek het niet in allerlei vernieuwingen. De gewone diensten zijn bijzonder genoeg. Het Woord heeft oneindige kracht. Paulus zegt: ‘ Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en Dien gekruisigd.’

Belijdenis: Houdt ook vast aan de belijdenisgeschriften. Kohlbrugge zei het al: Kinderen houdt  vast aan de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast! Iemand zei eens:’Catechismusprediking is een goed hulpmiddel om te corrigeren naar twee kanten: evangelische oppervlakkigheid en systeemorthodoxie.’  Ik zou het als volgt willenzeggen: ‘Het gaat om onderwijs vanuit de Schriften, door de catechismus ons thematisch aangereikt. Daarom vind ik het een groot verlies als de catechismusprediking zou afnemen.’

Buigen voor God en Zijn Woord: We moeten met elkaar vragen aan de Heere om Zijn Woord te verstaan en samen onvoorwaardelijk te buigen voor Zijn Woord. Laten we nederige leerlingen zijn die geoefend willen worden in het Woord van God.

Bidden: De waarde van het bidden naar de wil van God wordt nog al eens onderschat. De discipelen hebben Jezus horen bidden en toen hebben zij ontdekt, dat zij er zo weinig van te recht brachten. Vandaar dat één van hen aan Jezus vraagt: Heere, leer ons bidden ( Zie Lukas 11 : 1). Hoe is dat bij ons?  Ik las ergens bij Winslow: ‘De voortdurende beoefening van  het gebed maakt iedere last licht; effent elke ruwe weg waarop een kind van  God wandelt.’ Zouden niet veel gebeden onverhoord blijven, omdat zij niet tot het einde toe doorgestreden worden? Let eens op Hanna’s gebed. Och, bezaten wij zo’n ernst en diepe geestelijke verlangens als Hanna. Het ging haar om Gods eer en Zijn Koninkrijk.

Begenadigd: De Heere heeft mij reeds in mijn kinderjaren diepe indrukken van Zijn grootheid en genade geschonken. Hem zij hiervoor alle eer! Wie ben ik dat Hij mij uitkoos; waarom bijvoorbeeld niet mijn oudste broer die al theologie studeerde en een gymnasiumopleiding had?

Bereid gemaakt om te dienen: De Heere heeft mij bereid gemaakt om Hem te dienen. Daartoe was het werken in het onderwijs een goede voorbereiding. Mijn oma gaf mij de volgende tekst mee. Ik was toen 21 jaar: ‘Zijn standvastig onbeweeglijk altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren als Hij weet dat uw werk niet ijdel is in de Heere.’1 Korinthe 15 : 58

(Mijn leven is wat overdracht aan mensen met twee woorden te typeren : Kansel en katheder; anders gezegd herder en leraar).

Bekwaam gemaakt: De Heere heeft mij willen bekwamen tot Zijn heilige dienst. Wonderlijke wegen ging en gaat Hij. Voor die bekwaamheid - die nooit iets is wat je wel op zak hebt - gaat Hij wegen van beproeving. Het zilver moet de smeltkroes in . Ik prijs Hem voor elke weg die Hij met mij ging. Het maakt en houdt mij afhankelijk van Hem. Het leert mij al meer roemen in Zijn genade! Steeds meer heb ik Hem nodig bij alle ambtswerk, met name het preken en bidden.

Belijdenis ( persoonlijk): Ik belijd  het met schaamte  dat ik veel te weinig mensen op mijn hart gebonden te hebben. Wat schiet ook een dienaar van God zwaar te kort. Mijn gebed is: Vergeef me ook mijn ambtelijke zonden. Wat is het een wonder dat de Heere ook van mijn gebrekkige werk gebruik wil maken. Hem zij hiervoor alle dank.

Bijgestaan: Allen die mij steunden in de geestelijke strijd en in het ambtelijke leven wil ik hartelijk bedanken; met name mijn vrouw en kinderen. Veel steun en liefde heb ik van mijn vrouw ontvangen. Ze leefde met mij mee en dacht met me mee. Ze heeft veel aandacht voor mensen, zeker ook in de gemeente.

Bijzondere taak: Straks wacht mij nog een bijzondere taak. Zeker, ik ga met emeritaat. Toch ben ik blij en dankbaar dat ik nog een kleine gemeente in pastoraat en prediking de helpende hand mag bieden. De Heere heeft dit zo geleid. Ik heb het zelf niet gezocht. Op 5 januari 2014 is op wonderlijke wijze de weg hiertoe geopend.

Beroemen : Beroem u met mij in Gods heilige Naam! Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Wie oprecht Hem prijst, beleeft de mooiste uren van zijn leven. Het was  de afgelopen dagen steeds mijn gebed: ‘Heere, zorg voor Uw eigen eer.’ Ik heb al meer een uitroepteken leren zetten achter de zin: Gods trouw is groot!!

Bloed: Nog één keer. ‘Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde.(..) En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus , de Rechtvaardige. ‘ 1 Joh. 1 : 7 b en 1 Joh. 2 : 1b.

Zoek daaruit te leven. Lees  met vreugde Zondag 1 vraag en antwoord 1